Feedback

Citater fra en dansklærer (FGU):

Set i et elevperspektiv:

“Elever får et kvalificeret overblik over, hvilke områder inden for danskfaget, som de mangler at arbejde med. De kan ligeledes se, hvad der skal til for at stige et niveau og på bedre vise følge deres progression. Styrker og kvalificerer også sidemandsoplæring og derved relationer og fællesskab”

Set i et lærerperspektiv:

“Lærerne har mulighed for at danne sig et meget bedre overblik over, hvilke opgaver den enkelte har arbejdet med og hvilke de mangler. Der giver også mulighed for at spotte, hvis en elev undgår bestemte opgaver ift. at støtte eleven og gå i dybden med den enkelt elev ift. den respektive opgave. Lærerne får nemmere ved konkret at dokumentere, hvilket niveau eleven ligger på og italesætte med større anerkendendelse og forståelse , hvad der skal til for at eleven kommer på et højere niveau. Det styrker helt klart min pædagogiske praksis og mulighed for at styrke læring”.

Set i et KUI-perspektiv:

Det vil blive nemmere at dokumentere ”konkret” hvor den enkelte elev ligger og hvad vi p.t. arbejder med og hvad vi kommer til at arbejde med fremadrettet.

Set i et forældreperspektiv:

Vi kan også her være mere konkrete ift. hvor deres barn ligger i danskfaget. Hvad har vi konkret arbejdet med, hvad er der lært, og hvornår, hvad arbejder vi med lige nu og hvad har vi planlagt at arbejde med fremadrettet”.

Set i et vejlederperspektiv:

“Vi kan være helt konkret ift. niveau og hvad der arbejdes med i samarbejde med vejlederne. Samtidig kan vejlederne kigge på elevens Læringsdesign i FGU planer ift. at trække information ud om niveau, progression, og hvad eleven er i gang med osv. og vil spare tid på dokumentation, og skal heller ikke bruge tid på at skrive til lærerne for at finde data/oplysninger eller finde os på skolen for at få et svar”.

Citater fra elever (FGU):

”Jeg syntes at det her design, det er godt at det er kommet, for når man f.eks. skal i praktik, så kan man tage nogle af læringsmålene med og så arbejde med dem der. Men syntes at det er ærgerligt at designet først kommer nu, for sidste år, der var jeg i praktik i Lidl i 14 dage, og den sidste uge der skulle jeg kæmpe for at komme afsted, fordi det var det samme man skulle lave hele tiden og det kunne man undgå med det her redskab”.

”Hvorfor har vi ikke haft det her fra starten..???” “jeg kan meget mere end jeg troede..!!!”

”Jeg deler bare lige her nogle umiddelbare tanker, som jeg har om designet ved min første introduktion og til hvordan det skal bruges i praksis uden egentlig at have arbejdet så meget med det endnu. Det er da fantastisk, at man kan følge den enkelte elevs progression og udvikling på helt specifikke områder tilknyttet det enkelte fag og læringsmål deraf. Det er endvidere super godt, at der er fokus på udviklingen, specielt på, hvad den enkelte elev har lært teoretisk og kan omsætte i praksis. Specielt det at der er fokus på færdigheder i praksis er super godt fx her på Handel og Kundeservice. Læringsdesignet gør det meget klart og tydeligt, hvilke færdigheder og kunnen eleven har lært undervejs. Det gør det meget overskueligt for både lærer (kan jeg bare forestille mig) og elev over de enkelte delmål. For en elev bliver endnu mere overskueligt, med hjælp til at tage enkelte skridt for at lære viden og færdigheder.

Citater fra en PASE lærer (FGU):

Arbejdet med designet har været særligt givtigt for mig. Jeg er virkelig kommet ned i materien i faget og blevet endnu mere bevidst om dels de emner som mine elever skal igennem, men også hvilket niveau opgaverne skal udføres på. Jeg er især blevet mere bevidst om selve undervisningsdifferentiering af mit fag, men også den synlige læring som eleven vil komme til at opleve. Den digitale dataplatform TAKSINTO lægger også op til et socialkonstruktivistisk samarbejde både elev-elev og elev-lærer, som jeg ikke selv har kunne konstruere tidligere. Jeg er sikker på at alle undervisere ville have gavn af at gøre det samme jeg, uanset hvilket fag eller fagtema det måtte dreje sig om.

Designet og arbejdet med læringsdokumenterne i TAKSINTO gør det nemt og konkret for både underviser og elev at gå til.

Det virker som et konkret redskab, som alle kan bruge.

Undervisningen fra UC’erne om synlig læring, kriterier og feedback giver en ekstra dimension, da underviseren her arbejder med teorierne bag. En kombination af begge dele ville være optimalt”.

Citater fra faglærere (FGU):

“Jeg kan følge ideen med taksonomierne, det bliver super godt. Det fede er, at jeg samtidigt udvikler undervisningsmaterialer til eleverne, så jeg får det på en måde prøvet lidt af undervejs”

“Det er første gang jeg går glad hjem fra FGU (arbejdet et år på FGU), efter de første 2 timer i samarbejdet med Nicolaz om at beskrive synlige læringsmål i Læringsdesignet – Hvorfor har vi ikke fået det her, da vi startede i august sidste år?”

Citat fra FGU-rektor

”Stærkere dokumentation for elevens læring”

”Bevidstgøre elevens evne til at lære og skabe overblik over, hvad eleven kan, og hvad elever skal lære fremadrettet.”

”Fra klasserumsledelse til læringsrumsledelse, hvor læringen er total differentieret og med tydelige gensidige forventninger og feedback.”

”Det er et paradigmeskift i måden vi tænker undervisning og læring på,

“Elevens læring kommer i centrum med eleven ved førersædet”

”Eleven får helt andre muligheder for at forberede sig og lære, multimodal udbud – tutorials, uafhængig af tid og sted.”

Citat fra en uddannelses- og ungdomsvejleder (UU)

”Læringsdesignet vil styrke UU’s arbejde og samarbejde med den unge om at kortlægge uddannelsesplanen, så den unge ikke bliver i tvivl om, hvorfor er jeg her, og hvad skal jeg nu, og/eller hvad opnår jeg med det, jeg er i gang med. Det vil gøre det nemmere at udarbejde målgruppevurdering og evaluere uddannelsesplan”.

Citat fra en leder af den kommunale ungeindsats (KUI)

 ”…kan kvalificere FGU´s tilbud og rettet udvikling af personlig og sociale kompetencer kan TAKSINTO bidrage til et mere nuanceret billede af den unges muligheder og evner fremadrettet i både udd. og job perspektiv.”