Produkterne

Produktbeskrivelse

Du får adgang via Brugernavn og Kodeord eller Unilogin, alt efter muligheder, ønsker og behov.

Taksinto tilbydes på tre sprog

Selvudviklingsredskab

 • Dialogværktøj
 • Evalueringsredskab

Redskabet til personlig og social udvikling, dialogværktøj og evalueringsredskabet er vores kerneprodukt, der kan udvides med læringslogs til en række fag og erhvervsfaglige områder gennem vores pakkeløsninger, herunder almindelig daglig livsførelse.

Vi tilbyder også at custom designe læringslog.

Taksinto betales ved en licensafgift pr. årselev/studerende/borger og et engangsgebyr for teknisk systemopkobling og en komplet implementering proces, hvor vi imødekommer IT-kompetencer på alle niveauer og travl hverdag, og tager ansvar for en succesfuld forankring.

Licensafgiften beregnes ud fra det gennemsnitlige antal årlige elever/de studerende/borgere.

Taksinto er gratis for lærere, pædagoger, vejledere, ledelse og andre der er tilknyttet skolen/uddannelsesstedet/institutionen.


Ved implementering følger en licensaftale, databehandleraftale, samt oversigt over komplet implementeringsproces.


Vi hjælper med at indkredse og præcisere de udvalgte personlige og sociale kompetencer, som man finder i jeres bekendtgørelser.

Vi giver også mulighed for at inddrage yderligere personlig og sociale kompetencer og bløde værdier.

Kompetencerne uploades i den didaktiske ramme, som man finder på forsiden af dette redskab.

Med afsæt i de udvalgte kompetencer følger disse processer:

Begrebsafklaring og fælles forståelse af kompetencernes betydning

Kompetenceafklaring

KompetenceudviklingBegrebsafklaring og fælles forståelse af kompetencernes betydning i hverdagen

Den første proces handler om begrebsafklaring, hvor brugere skaber fælles forståelse af kompetencernes betydning som afsæt for den personlige og sociale kompetenceafklaring- og udvikling.

Tutorials med begrebsdefinition hjælper med at skabe fælles forståelse af kompetencernes betydning. Formålet er at fremme udvikling af et abstrakt og fælles sprog om læring og kvalificere arbejdet med personlig og social udvikling, feedback og evaluering af udviklingen.


Personlig og social kompetenceafklaring ud fra elevens/borgerens selvvurdering

Når eleven/borgeren har opnået viden om kompetencernes betydning med eksempler fra hverdagen, følger en proces med selvvurdering, hvor eleven/borgeren guides gennem en kompetenceafklaringsproces med en række funktioner som man finder i Taksinto.

Her skal eleven/borgeren komme med eksempler på, hvor kompetencerne anvendes og forholde sig til at se mening med udvikling af de respektive kompetencer. Disse processer er med til at fremme motivationen og kvalificere selvvurderingen og det videre arbejde med personlig og social udvikling.

Selvvurderingen præsenteres på forsiden med et ikon, der herved illustrer et kvalificeret og nuanceret billede af det reelle udviklingsniveau ud fra de respektive kompetencer.


Kompetenceafklaringen afstemmes i dialog mellem eleven/borgeren og læreren/pædagogen

Selvvurderingen afstemmes og godkendes i dialog mellem eleven/borgeren og den lærer/pædagog der tilbringer mest tid med den enkelte eleven/borgeren, som kan være klasselæreren og den pædagog, som har den tætteste relation. Der tages afsæt i elevens/borgerens selvvurdering ud fra de konkrete eksempler fra hverdagen, som eleven/borgeren har beskrevet i Taksinto. Ud fra fælles enighed om vurderingen præsenteres en dato på forsiden, der beskriver en kvalificeret kompetenceafklaring omkring det personlige og sociale udviklingsniveau.


Personlig og social udvikling med eleven/borgeren som medspiller

Der udvælges maks. to kompetencer ad gangen, som eleven/borgeren kan arbejde med at blive bedre til, for at reducere kompleksitet og fremme overskuelighed.

Med afsæt i Refleksiv praksislæring guides eleven/den studerende/borgeren gennem en didaktisk korridor, hvor der arbejdes systematisk med hjælp fra tutorials og funktioner, der understøtter lære- og udviklingsprocesser.

Her vil eleven/den studerende/borgeren få hjælp til at opstille enkelte overskuelige læringsdelmål, der hjælper den enkelte step by step med at udvikle sine kompetencer og samtidig hjælper med at kvalificere feedback og evaluering.

Der aftales en dato, der nemt skrives ind i systemet, hvor klasselæreren eller den lærer/pædagog/fagperson, som arbejder tættest med eleven/den studerende/borgeren mødes og vurderer arbejdet med udviklingen.

På den aftalte dato afstemmes og godkendes kompetenceudviklingen, hvorefter man kan se og følge progressionen på forsiden.

Ved få klik kan man få et PDF-udskrift, der samtidig gør dokumentation af elevens/den studerendes/borgerens personlige og sociale udvikling hurtig og effektiv.Videoer guider brugerne gennem processerne

Taksinto er nem at bruge og du vil finde tekst og videoer der guider dig, som er med til at skabe og understøtte mening med udvikling.

Ved klik på informationsvideoen vil vi kort fortælle eleven/borgeren, hvad personlige og sociale kompetencer handler om, som kimen til meningsskabelse i de processer som følger og kan fremme personlig og social udvikling ved den enkelte elev/borger

Informationsvideo på dansk

Informationsvideo på grønlandsk

Du kan både vælge at skrive eller tale dine svar ind i Taksinto

Der følger en række spørgsmål, som brugerne skal besvare, der er med til at fremme motivation i arbejdet med personlig og social udvikling, og kvalificere selvvurderingen af kompetenceafklaring og en hjælp til udviklingen. Dialogværktøj og evalueringsredskab fremmer dialog mellem eleven/den studerende/borgeren og læreren/pædagogen/den fagprofessionelle og den fælles vurdering af kompetenceniveau- og udvikling.

Ved dette eksempel har brugeren fulgt en proces og opnået viden om kompetencens definition og betydning i hverdagen, inden der forventes svar.

Der er efterfølgende spørgsmål til, hvordan brugeren oplever mening med at udvikle den respektive kompetence og en metode med funktioner, der understøtter brugeren i at kvalificere vurdering af eget udviklingsniveau, som præsentere den reelle kompetenceafklaring, som grundlag for udvikling.

Metoden er inspireret af synlig læring og refleksiv praksislæring, som læringstilgang

Ved Refleksiv praksislæring placeres refleksionen i praksis centralt i de personlige og sociale udviklings- og læreprocesser i Taksinto. Disse processer skal ses som et middel til at skabe kobling mellem personlige og sociale kompetencer og elevens forestillinger og viden om kompetenceniveau i praksis.

 

Hermed styrkes elevens/den studerendes/borgerens indsigt i egne adfærdsmønstre og kompetencer, der kan hjælpe med at finde og beskrive meningsfulde og overkommelige læringsdelmål, der skal vise, hvordan eleven/den studerende/borgeren vil forbedre sine kompetencer i praksis. Læringsdelmål der vil hjælpe eleven/den studerende/borgeren step by step med at udvikle sine kompetencer med afsæt i egne styrker og potentialer.

Herunder fremme mulighed for hjælp og støtte fra andre elever/studerende/borgere, lærere/pædagoger/fagpersoner og forældre og/eller andre omsorgspersoner.

Læringslog

 • Strukturværktøj
 • Feedbackredskab

Vores læringslog, strukturværktøj og feedbackredskab præsenterer en forside, der giver et hurtigt overblik over, hvad eleven/den studerende/borgeren skal lære i det respektive fag.

I vores introduktionsmateriale til lærere demonstreres, hvordan vi har udviklet forsiden med afsæt i læreplaners faglige mål, som er opdelt i faglige emner ud fra fagets læringskategorier og fagområder, for at reducere kompleksitet og skabe overblik.

Ud fra hvert fagligt emne og område har vi udviklet en stilladsering af læringsdelmål med afsæt i faglige mål. Læringsdelmålene har til hensigt at hjælpe eleven/den studerende/borgeren step by step med sin læring, og gør læring synlig og overskuelig. Herved skabes helt nye muligheder for at følge, hvor langt man er i sin læring frem til næste klassetrin/niveau eller frem til prøve/eksamen indenfor det respektive fag.


Målrettet almenundervisning

Med fokus på matematik og dansk.

Til skolerne i Grønland tilbyder vi også grønlandsk.

Her præsenteres en række synlige læringsdelmål, der gør læring overskuelig, og hvor der kan arbejdes trin for trin ud fra den enkelte elevs/ studerendes/borgeres nærmeste udviklingszone med afsæt i en tredelt taksonomi:

Godt i gang - Snart i mål - Målet er nået

Godt i gang

Her er læringsdelmålene udviklet med henblik på at eleven/den studerende/borgeren opnår en overfladeforståelse af de faglige emner og begrebsafklaring, som vil fremme grundlag for den videre læreproces i næste klassetrin/niveau.

Snart i mål

Her er læringsdelmålene udviklet med henblik på at eleven/den studerende/borgeren begynder at tilegne sig en dybdeforståelse af de faglige emner, som vil fremme grundlag for den videre læreproces i næste klassetrin/niveau.

Målet er nået

Her er læringsdelmålene udviklet med henblik på at eleven/den studerende/borgeren har opnået en dybdeforståelse af de faglige emner og kompetence til at afslutte med en tilfredsstillende prøve/eksamen.


Nyhed

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Nu tilbyder vi også et brugervenligst redskab til Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF), for både elever og lærere.

En hjælp til undervisningsdifferentieringen, der også skaber et hurtigt overblik over, hvad den enkelte elev/studerende/borger har lært og en hjælp til at sikre, at eleverne/de studerende/borgerne har opnået den forventede viden om dette vigtige emne.


Målrettet ADL-træning og

erhvervsfaglig læring

Tilbydes primært områder STU*, FGU* og EUD*, samt botilbud

Her præsenteres en række synlige læringsdelmål, der gør læring overskuelig, og hvor der kan arbejdes trin for trin ud fra den enkelte elevs/studerendes/borgerens nærmeste udviklingszone ud fra en tredelt taksonomi: Step 1, 2 og 3.

Step 1

Her er målet at eleven/den studerende/borgeren kan efterleve læringsdelmålene med guidning fra en faglærer/fagprofessionel

Step 2

Her er målet at eleven/den studerende/borgeren kan efterleve læringsdelmålene med begyndende selvstændighed

Step 3

Her er målet at eleven/den studerende/borgeren kan efterleve læringsdelmålene selvstændigt og på eget initiativ

*STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, *FGU - Forberedende grunduddannelse, *EUD - Erhvervsuddannelse

ADL-træning

 • Oprydning og rengøring
 • Vaske tøj og praktiske opgaver
 • Privatøkonomi
 • Medborgerskab
 • Relationer og miljø
 • Fritidsliv
 • Sundhed
 • Egenomsorg
 • Madlavning og borddækning

Praktisk/musiske fag

 • Madkundskab
 • Design
 • Billedkunst
 • Musik
 • Håndværk

Fagtemaer ved FGU

 • Omsorg og sundhed
 • Mad og ernæring
 • Byg, bolig og anlæg
 • Industri
 • Kommunikation og medier
 • Handel og kundeservice
 • Jordbrug og landbrug
 • Motor og mekanik
 • Musisk og kunstnerisk produktion

EUD med fokus på G2

 • SOSU
 • Gastronom
 • Tømrer
 • Ejendomsserviceteknikker
 • Personvognsmekaniker
 • Smed
 • Murer
 • Maler
 • Multimediedesigner
 • Handel og kundeservice
 • Jordbrug og natur
 • Lagermedhjælper

Er du interesseret i at vide mere?

Privatlivspolitik