Skoler og institutioner

Hvordan fremmer vi trivsel og motivation for læring

Et digitalt didaktisk og pædagogisk værktøj der gør eleven til en større medspiller

taksinto| er et digitalt pædagogisk og didaktisk data- og dialog­baseret dannelses­værktøj med en læringslog
taksinto| skaber overblik, struktur og hjælper med at gøre læring over­skuelig, menings­fuld og motiverende
taksinto|anvendes primært af eleven og lærere i samarbejde om læring, udvikling og dannelse

Vi vil bidrage til én af de vigtigste opgaver Danmark står overfor og gør en forskel for de mange elever, der udfordres af mistrivsel, fravær og frafald i skoler og ungdoms­uddannelser.

taksinto| er et unikt værktøj, som primært bruges af den enkelte elev og lærere, og er også til stor gavn for ledelse, UU-vejledere og forældre

Vi gør eleven til en større medspiller i sin personlige udvikling og faglige læring gennem daglige succes­oplevelser og fremmer motivation for læring.

Vi gør læring synlig og tydeliggør den enkelte elevs personlige, sociale og faglige progression, og understøtter grundlag for feedback.

Vi skaber et løft til under­visnings­differen­tiering og side­mands­oplæring og særlig målrettet elever, der er udfordret i faget matematik.

Vi under­støtter praksis­læring og skaber helt nye muligheder for at synlig­gøre den daglige erhvervs­rettede læring i erhvervs­klasser og hos FGU.

Vi kvalificerer grundlaget for UU-vejledningen med et kvalificeret og nuanceret billede af eleven set i et uddannelses- og jobperspektiv.

“... Det vil styrke UU's arbejde og samarbejde med den unge om at kortlægge uddannelse­splanen og gøre det nemmere at udarbejde mål­gruppe­vurdering og evaluere uddan­nelse­splan ...”

Citat fra UU-vejleder efter en præsentation af Taksinto

Dannelsesværktøj elever
Læringslog elever

Udsagn og erfaringer fra skoler og ungdoms­ddannelser

“... Hvorfor har vi ikke haft det her fra starten ??? ...

... Jeg kan meget mere end jeg troede !!! ...

Elev

"... Jeg har et overblik over hvad vi mangler at arbejde med i Dansk og kan se, hvad der skal til for at stige et niveau ..."
Elev

“... Jeg kan se hvor han ligger fagligt. Hvad de konkret har arbejdet med og hvad han har lært. Hvad de arbejder med lige nu og hvad de har planlagt at arbejde med fremadrettet...”
Forældre

“... Jeg er virkelig kommet ned i materien i faget og blevet endnu mere bevidst om dels de emner som mine elever skal igennem, men også hvilket niveau opgaverne skal udføres på..."
Lærer

“... Jeg er især blevet mere bevidst om selve under­visnings­differen­tiering af mit fag, men også den synlige læring som eleven vil komme til at opleve...

... Taksinto lægger også op til et social­konstruktivistisk samarbejde både elev-elev og elev-lærer, som jeg ikke selv har kunne konstruere tidligere...”
Lærer

“... Det er et paradigmeskift i måden vi tænker undervisning og læring på...

...Elevens læring kommer i centrum med eleven ved førersædet ...”
Rektor

“... Fra klasserumsledelse til læringsrumsledelse, hvor læringen er total differentieret og med tydelige gensidige forventninger og feedback.”

... Stærkere dokumentation for elevens læring ...”
Skoleleder

Hvad kan taksinto| betyde for jeres institution?

Set i et elev­perspektiv

 • Skaber overblik, struktur og gør læring synlig
 • Gør faglig læring og personlig udvikling overskuelig, meningsfuld og motiverende
 • Styrker de personlige kompetencer der gavner eleven i alle fag og vejen videre i uddannelse og job
 • En hjælp til relations arbejdet og udvikling af sunde fællesskaber
 • Understøtter valg af uddannelse og job
 • Fællesskabende
 • Ordblindevenligt

Set i et lærer­perspektiv

 • Skaber overblik og gør den enkelte elevs læring synlig
 • Et løft til under­visnings­dif­feren­tiering og side­mands­oplæring
 • En hjælp til gruppe­dynamik og inklusions­opgaven
 • Fremmer grundlag for feedback og mødet med den enkelte indenfor nærmeste udviklings­zone
 • Tydeliggør den enkelte elevs progression
 • Gør den enkelte elev til større medspiller
 • Fremmer grundlaget for relations­arbejde og samarbejde med eleven
 • Kvalificerer vurdering af elevens læring og udvikling
 • Styrker grundlaget for samarbejde med kolleger og pædagogisk ledelse
 • Fremmer fokus på elevens styrker og potentiale
 • Understøtter eksisterende undervisnings- og dataplatforme
 • Fællesskabende
 • Sparer tid

Set i et skolelederperspektiv

 • Fremmer monitorering af den daglige pædagogiske indsats og under­visnings­aktivitet
 • Skaber hurtig adgang til kvalificeret data og under­støtter data­grundlaget ved tilsyn
 • Styrker grundlaget for samarbejde med ansatte og eksterne samarbejds­partnere
 • Fællesskabende
 • Sparer tid

Set i et institutionsperspektiv

 • Fremmer udvikling af et fælles sprog og tilgang til læring og dannelse
 • Kan betragtes som et “fælles tredje” og bidrag til organisations­udviklingen
Få en fleksibel licens­aftale til taksinto|der passer til jeres behov

Vi har ingen standard­løsninger, da ønsker og behov kan være meget forskellige. Især hvis man er et mindre botilbud for en specifik gruppe borgere, i forhold til en større institution med helt andre behov. Derfor tager vi altid udgangs­punkt i den enkelte institution og målgruppe, før vi udarbejder en løsning.

På baggrund af det faktiske antal borgere, kan vi tilbyde en fleksibel licens­aftale der passer præcist til jeres behov og hvor I kun betaler for det, I har brug for. Lad os tale sammen og finde en løsning til jeres botilbud eller døgn­institution.

taksinto|er gratis for lærere, ledelse og andre fag­personer til­knyttet skolen eller uddan­nelses­institutionen

Få en online demon­stration

Alle institutioner har mulighed for en online præsentation af taksinto|

Sådan kommer I godt igang med opstart og implemen­tering af taksinto|

Vi har gjort det nemt at komme igang med Taksinto. Vi imødekommer en travl hverdag og IT-kompetencer på alle niveauer og hjælper med at implementere Taksinto. Der følger tutorials der gør det nemt og overskueligt at komme i gang og vi hjælper med at sikre en succesfuld implementering og forankring på jeres institution.

taksinto|onboarding med opstart, implemen­tering og online support

Det er muligt at tilkøbe workshops, foredrag eller faglige oplæg efter behov.